Regulamin Serwisu thppolska.org§1

DefinicjePod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

1. Klient – podmiot dokonujący zakupu na stronie thppolska.org.

2. Serwis – thppolska.org.

3. Regulamin – niniejszy dokument.

4. Fundacja – Fundacja The Hope Project Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 28 00-019 Warszawa, Polska, NIP: 1132996037, wpisana do KRS pod numerem 0000779536.

5. Wspierający – osoba przekazująca wpłatę jednorazową lub cykliczną na rzecz Fundacji.

6. Wydruk – wydruk formatu A3 zgodny ze wzorem prezentowanym na stronie.

7. Podwykonawca – Firma J. K CONSULTING ul. Spacerowa 6/17, 26-300 Opoczno, NIP: 768-167-66-46.

8. Operator Płatności – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.§2

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu thppolska.org jest Fundacja.

2. Fundacja prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Regulaminu.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.§3

Zamówienia Wydruków

1. Klient możne złożyć zamówienie na Wydruki poprzez moduł sklepowy dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Cena Wydruku jest podana w Serwisie i zawiera koszty wysyłki Wydruku.

3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Fundacja przekazuje je do realizacji przez Podwykonawcę, który zajmuje się przygotowaniem Wydruku i jego wysyłką.

4. Wszystkie Wydruki dostępne na stronie są zapakowane w papierowe tuby i mają format A3.

5. Zamówienia na inne formaty można składać mailowo na adres: kontakt@thppolska.org.

6. Wysyłka Wydruków odbywa się 2 razy w tygodniu w każdy poniedziałek i czwartek za pomocą kuriera DPD, przy czym:

  • w każdy poniedziałek będą wysyłane zamówienia złożone i opłacone od środy 00:01 do niedzieli do 00:00*
  • w każdy czwartek będą wysyłane wychodzą zamówienia złożone od 00:01 niedziela do środy do 00:00*

*wyjątek stanowią sytuację, w który dni te są wole od pracy. Wówczas Wydruki zostaną wysłane w możliwym terminie.

7. Opłacenie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez Operatora Płatności.§4

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności Wydruku z umową Klient powinien odesłać do Fundacji, na koszt Fundacji, reklamowany Wydruk wraz z opisem niezgodności.

2. Fundacja ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w trybie natychmiastowym nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Wydruku bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Fundacja.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Konsument może również skorzystać z procedur dostępnych z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient prześlę taką informację Fundacji na adres e- mail: kontakt@thppolska.org, w terminie 14 dni od odbioru towaru.

3. Klient zwraca towar do Fundacji w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Fundacja sprawdzi stan przekazanego produktu zaraz po otrzymaniu przesyłki.

5. Po sprawdzeniu towaru Fundacja zwraca Klientowi zapłaconą kwotę przez system Operatora Płatności.

6. Za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem jego korzystania w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru odpowiedzialność ponosi Konsument.§6

Wsparcie finansowe

1. Wspierający może wpłacić środki na rzecz Fundacji bezpośrednio na stronie Fundacji poprzez system Operatora Płatności.

2. Płatność może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.

3. Przy płatnościach cyklicznych Wspierający podaje dane karty w systemie Operatora Płatności i Fundacja obciąża jego kartę bezterminowo, co miesiąc w tej samej kwocie.

4. W przypadku braku środków na karcie w miesięcznice złożenia dyspozycji przez Wspierającego, Fundacja ma prawo ponawiać próbę pobrania środków przez 5 kolejnych dni roboczych.

5. Wspierający ma prawo wycofać zgodę na pobieranie środków przez Fundację z karty w każdym momencie, przy czym dyspozycja taka musi zostać złożona co najmniej 3 dni robocze przed terminem kolejnego pobrania.

6. Dyspozycję należy składać mailowo na adres: kontakt@thppolska.org.